10
lis
2016
0
Zmiany w prawie

Mała ustawa o innowacyjności

W dniu 4 listopada 2016 roku Sejm przyjął tzw. małą ustawę o innowacyjności, tj. ustawę o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. Nowa regulacja wprowadza szereg udogodnień dla przedsiębiorców związanych z ich działalności innowacyjną, w tym m.in. w branży nowych technologii. Ustawa jest bardzo ważna dla całego środowiska start-upów, jak również dla podmiotów z szeroko rozumianego przemysłu, wykorzystujących w swojej działalności najnowsze rozwiązania technologiczne i przywiązujących wagę do ochrony związanych z tym praw własności intelektualnej. Obecnie ustawa czeka na podpis Prezydenta.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, przy czym część przepisów zacznie obowiązywać już w terminie 30 dni od dnia jej publikacji.

Najważniejsze zmiany to:

  • w świetle ustaw o podatku dochodowym, przychodem z kapitałów pieniężnych nie będzie już wartość udziałów lub akcji objętych w zamian za aport, jeśli przedmiotem aportu będzie komercjalizowana własność intelektualna wniesiona przez podmiot komercjalizujący;
  • koszty uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego będą uznawane w świetle ustaw o podatku dochodowym za koszty kwalifikowane (tj. koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową), a same kwoty kosztów kwalifikowanych ulegną zwiększeniu;
  • okres, w którym można dokonać odliczenia kosztów kwalifikowanych, został wydłużony do 6 lat;
  • uproszczeniu uległy procedury nadawania naukowcom praw własności intelektualnej do wyników przeprowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym procedury przenoszenia praw na pracownika uczelni w przypadku podjęcia przez uczelnię decyzji o braku komercjalizacji wyników badań;
  • zobligowanie jednostek naukowych do przeznaczania nie mniej niż 2% środków finansowych przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego na działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Opisane powyżej zmiany należy ocenić jako bardzo pozytywne, zwłaszcza dla tych klientów, którzy prowadzą działalność w szeroko rozumianej branży nowych technologii.

Przeczytaj również

Nowe Wytyczne Horyzontalne w zakresie kwalifikowalności wydatków

Skomentuj