Category

Architekci i projektanci

15
maj
2019
0

Brak współdziałania zamawiającego z architektem

W naszej praktyce często spotykamy się z problemem, iż zamawiający – z różnych przyczyn – uchyla się od współpracy z architektem. Nawet przy bardzo szczegółowo opisanym przedmiocie umowy w toku jej wykonywania niemal zawsze rodzą się kwestie wymagające uzgodnienia. Jakie uprawnienia przysługują architektowi w takich sytuacjach?
12
kwi
2019
0

Bezpośrednia odpowiedzialność inwestora względem podwykonawcy

W orzeczeniu z dnia 21 marca 2019 roku (sygn. akt II CSK 61/18) SN rozważał przesłanki odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji, w której podwykonawca dostarczył na plac budowy materiały budowlane w celu ich wbudowania, do którego to wbudowania jednak nie doszło. SN uznał, że w takiej sytuacji takiemu podwykonawcy nie jest należna ochrona z art. 647¹ § 5 k.c. Jest to bardzo ciekawe rozstrzygnięcie, które może istotnie wpłynąć na działalność podwykonawców – w naszej ocenie może ono mieć istotne znaczenie praktyczne.
9
kwi
2019
0

Nabycie majątkowych praw autorskich do projektu

W naszej praktyce kancelaryjnej bardzo często obsługujemy spółki „kupujące” projekty. Są to projekty wszelkiego rodzaju, w tym projekty koncepcyjne, projekty budowlane lub projekty instalacji. Obsługujemy również pracownie projektowe lub architektów „sprzedających” te projekty. Niemniej jednak regularnie obserwujemy, że w zakresie praw autorskich umowy nie oddają intencji stron – często potoczna „sprzedaż” projektu to jedynie licencja – co ma ogromne znaczenie praktyczne.