W pracy z klientem zwracam uwagę na biznesowy aspekt danego projektu lub działania. Wiem, że prawo jest tylko narzędziem do osiągnięcia celu, a nie celem samym w sobie. Zawsze informuję klienta o wadach i zaletach poszczególnych rozwiązań. Na bieżąco przedstawiam aktualny stan sprawy. Pracuję w języku polskim i angielskim.

Spory sądowe i arbitraż

Reprezentuję klientów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi – od momentu powstania sporu, przez opracowanie strategii procesowej i zrealizowanie jej przed sądem, aż po etap postępowania egzekucyjnego. Dobieram nieszablonowe rozwiązania w ramach np. sądowego zabezpieczenia roszczeń. Prowadzę również sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Zaskarżanie uchwał

Reprezentuję klientów (spółki oraz udziałowców/akcjonariuszy) w procedurze zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. Uczestniczę w negocjacjach pomiędzy podmiotami prowadzącymi spory korporacyjne.

Nieruchomości i budownictwo

Obsługuję podmioty z branży budowlanej, zwłaszcza w zakresie sporów budowlanych. Reprezentuję klientów w negocjacjach kontraktów budowlanych. Doradzam przy transakcjach nieruchomościowych lub deweloperskich, jak również w zakresie najmu komercyjnego.

Prawo pracy

Obsługuję klientów we wszystkich aspektach związanych z prawem pracy – zarówno od strony organizacyjnej (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania), jak i procesowej (spory sądowe z ZUS, spory o mobbing).

Kontrakty handlowe

Doradzam w zakresie kontraktów handlowych, jak również reprezentuję klientów w negocjacjach i rozmowach biznesowych. Zwracam szczególną uwagę na instrumenty zabezpieczające interesy klienta, dobierając przy tym narzędzia najbardziej odpowiadające potrzebom ekonomicznym.

Transakcje

Doradzam klientom w transakcjach M&A, w tym w zakresie opracowania modelu transakcji, procedury due diligence. Uczestniczę w negocjowaniu warunków umów sprzedaży udziałów/akcji, jak też w procesach przekształceń, połączeń i podziałów spółek.

Prawo sportowe

Jestem ekspertem od prawa sportowego. Reprezentuję sportowców oraz kluby i organizacje sportowe na każdym etapie ich działalności, w tym w zakresie kontraktów zawodniczych i inwestycyjnych. Jestem aktywnym menadżerem siatkarskim.

Prawo w internecie

Świadczę usługi dla przedsiębiorców internetowych. Pomagam chronić wartości niematerialne, które często są najcenniejszym aktywem firm świadczących usługi on-line. Prowadzę audyty regulaminów sklepów internetowych oraz podmiotów działających w szeroko rozumianej branży e-commerce.

Prawo spółek

Posiadam szerokie doświadczenie w zakresie tworzenia i funkcjonowania spółek kapitałowych, w tym również spółek publicznych notowanych na GPW. Doradzam klientom w związku z funkcjonowaniem organów spółek, jak też pomagam w tworzeniu dokumentacji korporacyjnej. Reprezentuję klientów w postępowaniach rejestrowych przed KRS.

Własność intelektualna

Doradzam klientom w zakresie prawa własności intelektualnej. Współpracuję ze start-upami. Doradzam, jak zabezpieczyć interesy klienta w ramach szeroko rozumianych dóbr niematerialnych, z uwzględnieniem specyfiki działalności i modelu biznesowego (w tym np. SaaS).

Sponsoring sportowy

Reprezentuję klientów sprawach związanych ze sponsoringiem sportowym, w tym również w aspekcie podatkowym. Opracowuję umowy sponsorskie i inwestycyjne, jak również umowy naming rights.

Ochrona danych osobowych

Doradzam klientom w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w tym w aspekcie nowych przepisów unijnych (np. rozporządzenie RODO). Prowadzę kompleksowe audyty w zakresie ochrony danych osobowych.