Day

Kwiecień 12, 2019

12
kwi
2019
0

Bezpośrednia odpowiedzialność inwestora względem podwykonawcy

W orzeczeniu z dnia 21 marca 2019 roku (sygn. akt II CSK 61/18) SN rozważał przesłanki odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji, w której podwykonawca dostarczył na plac budowy materiały budowlane w celu ich wbudowania, do którego to wbudowania jednak nie doszło. SN uznał, że w takiej sytuacji takiemu podwykonawcy nie jest należna ochrona z art. 647¹ § 5 k.c. Jest to bardzo ciekawe rozstrzygnięcie, które może istotnie wpłynąć na działalność podwykonawców – w naszej ocenie może ono mieć istotne znaczenie praktyczne.