9
lis
2014
2

Ryzyko związane z przedterminowym rozwiązaniem kontraktu sportowego

Problematyka prawnej dopuszczalności wypowiedzenia kontraktu sportowego zawartego na czas oznaczony została omówiona we wcześniejszym artykule. Konkluzja jest następująca: żeby można było wypowiedzieć kontrakt sportowy przed terminem, prawo wypowiedzenia powinno zostać wprost przewidziane w kontrakcie, przy czym zapisy umowne w tym zakresie powinny być jednoznaczne i precyzyjne. Niemniej jednak w praktyce pojawia się jeszcze jedna kwestia związana z wypowiedzeniem kontraktu sportowego i dotyczy ona tego, czy po wypowiedzeniu kontraktu w czasie trwania sezonu sportowego zawodnik będzie mógł reprezentować barwy innego klubu.

Prawo do gry w innym klubie

Chodzi tutaj oczywiście o klub inny aniżeli ten, w którym dany zawodnik grał przed wypowiedzeniem kontraktu. Przepisy organizacyjne profesjonalnych lig sportowych wprowadzają bowiem w tym zakresie szereg ograniczeń, wyłączając co do zasady możliwość grania w więcej niż jednym klubie w tym samym sezonie.

I tak na przykładzie regulacji dotyczących siatkówki, zgodnie z przepisami sportowo-organizacyjnymi Polskiego Związku Piłki Siatkowej, w jednym sezonie rozgrywkowym zawodnik może reprezentować barwy tylko jednego klubu. Przepisy przewidują wyjątek – gdy zawodnik zmienia barwy klubowe za zgodą klubów, a zmiana taka odbywa się tylko raz w sezonie i jest dokonana w terminie do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

Jeżeli zawodnik nie spełni opisanych powyżej warunków, wówczas rozwiązanie kontraktu, nawet jeśli formalnie zostanie przeprowadzone w sposób prawidłowy i nie spowoduje żadnych konsekwencji finansowych dla zawodnika, uniemożliwi mu podpisanie nowego kontraktu i reprezentowanie w danym sezonie barw innego klubu. Będzie to oznaczać, że zawodnik będzie musiał wstrzymać swoją karierę, co w perspektywie jego rozwoju jest bardzo niekorzystne.

Prawo nie jest jedynym wyznacznikiem

Biorąc powyższe pod uwagę, oprócz kwestii czysto prawnych, przy wypowiadaniu kontraktu sportowego przed terminem należy wziąć pod uwagę również kwestie sportowo-organizacyjne danej dyscypliny. Konsekwencje takiego kroku mogą się bowiem okazać dużo dalej idące aniżeli tylko finansowe lub formalno-prawne – w świetle przepisów pozycja klubów w ewentualnym sporze z zawodnikiem jest dość silna, a kluby dysponują narzędziami prawnymi, przy pomocy których mogą skutecznie uniemożliwić zawodnikowi kontynuowanie kariery w nowych barwach.

Zatem nawet jeśli ewentualny spór z klubem skierowany na drogę sądową zakończy się sukcesem, efekt w postaci wstrzymania zawodnika od gry zaistnieje wcześniej i będzie nieodwracalny.

Przeczytaj również

Opodatkowanie sponsoringu sportowego
Opodatkowanie sponsoringu: rzeczywisty koszt mniejszy niż poczyniona inwestycja
Sponsoring sportowy
Sponsoring sportowy
Opodatkowanie sportowców
Opodatkowanie sportowców
Olympia Sports Management w Pulsie Biznesu!

Skomentuj