30
gru
2014
3
Opodatkowanie sponsoringu sportowego

Opodatkowanie sponsoringu: rzeczywisty koszt mniejszy niż poczyniona inwestycja

Biznesowe zalety sponsoringu sportowego są niepodważalne. Sponsoring jest efektywnym narzędziem marketingowym, które w długiej perspektywie przynosi wymierne korzyści nie tylko sponsorowanemu, ale również sponsorowi. Także w sferze fiskalnej sponsoring jest korzystny i może być wykorzystany przez sponsora do optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT. Należy pamiętać, że inwestując w sponsoring np. 5 tyś. złotych, realnie wydajemy 3,3 tyś. złotych, czyli o 34% mniej!


Sponsoring i podatki

Na gruncie podatku dochodowego (tj. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawy dotyczącej osób prawnych) sponsoring pieniężny jest zaliczany do kosztów uzyskania przychodów. Innymi słowy, przedsiębiorca sponsorujący np. klub sportowy, uwzględnia koszt sponsoringu w swoim bilansie jako wydatek poniesiony na uzyskanie przychodu, pomniejszając tym samym podstawę opodatkowania. „Gdy umowa zawarta między stronami przewiduje, że w zamian za przekazanie określonych środków pieniężnych, wartości rzeczowych lub świadczeń, sponsor otrzyma od podmiotu sponsorowanego ekwiwalentne świadczenie wzajemne o charakterze reklamowym, można mówić o tzw. sponsoringu właściwym. Stanowi on w istocie odpłatne nabycie usług reklamowych. Koszty sponsoringu właściwego stanowią wówczas w całości koszty uzyskania przychodów sponsora” (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, interpretacja indywidualna z dnia 30 października 2012 roku, sygn. ILPB3/423-283/12-2/JG).

Z kolei na gruncie podatku VAT sponsoring kwalifikowany jest jako usługa reklamowa opodatkowana podatkiem od towarów i usług na normalnych zasadach, za którą sponsorowany wystawia fakturę. Dla sponsora usługa sponsoringowa stanowi koszt, a wynikający z faktury podatek VAT jest płacony wraz z wynagrodzeniem dla sponsorowanego. Niemniej jednak, zgodnie z ogólną zasadą neutralności podatku VAT, naliczony podatek VAT pomniejsza podatek należny fiskusowi z tytułu wystawionych przez sponsora faktur sprzedażowych. Innymi słowy, podatek naliczony zawarty w wydatkach sponsora jest odliczany od podatku należnego fiskusowi i wynikającego z jego innych przychodów.

Rzeczywisty koszt sponsoringu – to się opłaca

Zatem sponsoring realnie nie kosztuje tyle, na ile nominalnie opiewa umowa sponsoringowa. Zobrazujmy to na przykładzie. Przedsiębiorca decyduje się sponsorować drużynę sportową i przeznacza na to kwotę 5.000,00 złotych brutto miesięcznie. Kwota netto wynosi w tym przypadku 4.065,04 złotych, a podatek VAT opiewa na 934,96 złotych. Tym samym w aspekcie podatku dochodowego przedsiębiorca kwotę netto sponsoringu traktuje jako koszt uzyskania przychodu i pomniejsza o nią podstawę opodatkowania. Efektywnie więc przedsiębiorca opodatkowany 19%-owym podatkiem liniowym oszczędza na sponsoringu kwotę 772,36 złotych (19% od kwoty netto sponsoringu). Idąc dalej, w aspekcie podatku VAT, przedsiębiorca jest uprawniony do odliczenia naliczonego i zapłaconego przez siebie podatku VAT. Korzyść wynikająca z zakupowej faktury sponsoringowej wynosi w tym przypadku 934,96 złotych.

W efekcie w powyższym przykładzie łączna korzyść podatkowa przedsiębiorcy wynosi 1.707,32 złotych – na gruncie podatku dochodowego i podatku VAT. Polega ona na pomniejszeniu podstawy opodatkowania w ramach podatku dochodowego o koszt netto sponsoringu, oraz na odliczeniu naliczonego podatku VAT. Tym samym nominalny koszt sponsoringu kształtujący się na poziomie 5 tyś. złotych brutto realnie jest o 1,7 tyś. złotych niższy i opiewa na kwotę 3,3 tyś. złotych, czyli o 34% mniej.

Jak formułować umowę, żeby była bezpieczna?

Korzyści ze sponsoringu są oczywiste, przy czym żeby nie narazić się na niemiłe rozczarowania umowa sponsoringowa musi być odpowiednio ukształtowana pod względem prawnym – chociażby po to, żeby nie została zakwalifikowana jako darowizna.

I tak na przykład umowa sponsoringowa musi zawierać ekwiwalentne świadczenia stron. Oznacza to, że usługi reklamowe świadczone przez sponsorowanego powinny mieć wartość odpowiadającą inwestycji sponsora, tak aby nie można było zarzucić, iż sponsor „przepłaca”. Z tym związane jest dookreślenie w umowie metod ustalania wartości sponsoringu. Dotyczy to przede wszystkim określenia, ile warte są usługi świadczone na rzecz sponsora w perspektywie odnoszonych przez niego korzyści marketingowych (takie wymogi są szczególnie ważne przy sponsoringu realizowanym przez spółki Skarbu Państwa). Niezależnie od powyższego należy zwrócić uwagę także na warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu – np. wydatek na sponsoring powinien być definitywny i poniesiony w związku z prowadzoną przez sponsora działalnością gospodarczą.

Biznes, sponsoring, podatki

Inwestycja w sponsoring powinna być postrzegana jako inwestycja w markę i rozpoznawalność przedsiębiorstwa. Dodatkowo, powinna być analizowana również w aspekcie podatkowym – gdyż także na tym polu płyną z niej ekonomiczne korzyści. Koniec końców sponsoring się opłaca, a przy umiejętnym skonstruowaniu współpracy sponsorskiej pod względem prawnym jest on korzystny nie tylko dla sponsorowanego, ale przede wszystkim dla samego sponsora.

Przeczytaj również

Sponsoring sportowy w branży budowlanej
O zakładach bukmacherskich jeszcze słów kilka…
Sponsoring sportowy
Sponsoring sportowy
Opodatkowanie sportowców
Opodatkowanie sportowców

Skomentuj