30
  lis
  2015
  0

  Dyscyplinowanie stron kontraktów budowlanych

  Realizacja kontraktów budowlanych niemal zawsze wiąże się z koniecznością dyscyplinowania poszczególnych podmiotów uczestniczących w danej inwestycji. Od strony inwestora najczęściej potrzeba taka jest związana z zagrożeniem dotrzymania terminów realizacji robót, natomiast od strony wykonawców lub podwykonawców – zwykle wynika z zaległości związanych z płatnościami. W praktyce najczęściej stosowane są trzy narzędzia dyscyplinujące: kary umowne, gwarancja zapłaty wynagrodzenia udzielana na żądanie wykonawcy oraz groźba realizacji prawa odstąpienia od umowy.

  Czytaj dalej

  15
  lis
  2015
  1

  Odpowiedzialność projektanta w ramach umowy o prace projektowe

  W umowie o prace projektowe projektant zobowiązuje się wykonać ściśle określony projekt np. architektoniczno-budowlany, według wytycznych i specyfikacji wskazanych przez inwestora (zamawiającego). W związku z realizacją takiej umowy projektant ponosi odpowiedzialność za wady opracowanego projektu. Odpowiedzialność ta dotyczy przy tym nie tylko wad samej dokumentacji projektowej, ale również wad i usterek obiektu budowlanego, który powstał na jej podstawie.

  Czytaj dalej

  14
  wrz
  2015
  0

  Odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy

  Niemal w każdej inwestycji budowlanej oprócz inwestora i wykonawcy występują także podwykonawcy i podwykonawcy podwykonawców. W gruncie rzeczy im większa inwestycja, tym większa liczba szczebli i podmiotów w nią zaangażowanych. Taka pionowa struktura wzajemnych zależności, głównie finansowych, wiąże się z ryzykiem, że na którymś poziomie łańcucha nastąpi zator płatniczy, który pociągnie za sobą kolejne. Jeśli wykonawca nie zapłaci podwykonawcy, to prawdopodobne jest, że ten nie ureguluje należności wobec swojego podwykonawcy. Powstanie w ten sposób globalny problem z wypłacalnością poszczególnych firm zaangażowanych w realizację inwestycji.

  Czytaj dalej

  19
  sie
  2015
  2

  Część II: Powództwo o uchylenie uchwały – sprzeczność ze statutem

  Instytucja prawa do zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych opiera się na dwóch rodzajach powództw zmierzających do wyeliminowania wadliwej uchwały z obrotu prawnego, tj. na powództwie o uchylenie uchwały oraz na powództwie o stwierdzenie jej nieważności. Obydwie kategorie powództw są rozłączne i mają odrębne przesłanki merytoryczne. W niniejszej części chciałbym skoncentrować się na powództwie o uchylenie uchwały i omówić jedną z jego przesłanek, tj. sprzeczność uchwały ze statutem.

  Czytaj dalej

  6
  lip
  2015
  2

  Gwarancja zapłaty w umowie o roboty budowlane

  Umiejętne korzystanie z narzędzi prawnych przysługujących przedsiębiorcom w ramach realizacji kontraktów budowlanych jest niemal tak samo istotne jak odpowiednie sformułowanie samych kontraktów. Przepisy zawierają szereg instytucji prawnych, które odpowiadają na potrzeby firm budowlanych w różnych sytuacjach, związanych m.in. z brakami płatności wynagrodzenia na rzecz wykonawców lub podwykonawców. Jedną z takich instytucji jest gwarancja zapłaty, której inwestor udziela na żądanie wykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia.

  Czytaj dalej

  23
  cze
  2015
  0

  Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej

  Walne zgromadzenia spółek akcyjnych, zwłaszcza tych notowanych na GPW, są wydarzeniami nie tylko wewnątrzkorporacyjnymi, ale często również medialnymi. Na walnych zgromadzeniach zapadają najważniejsze decyzje związane ze spółką, w tym decyzje personalne czy też dotyczące np. wypłaty dywidendy. Kto zatem ma prawo wziąć udział w walnym zgromadzeniu spółki publicznej? Z praktyki wynika, że odpowiedź na niniejsze pytanie nie jest jednoznaczna.

  Czytaj dalej

  1
  cze
  2015
  2

  Spory sądowe w branży budowlanej

  W branży budowlanej sukces związany z zawarciem i realizacją kontraktu często wiąże się z koniecznością dochodzenia zapłaty wynagrodzenia na drodze sądowej. Niechlubnym przykładem są tutaj firmy zaangażowane w budowę stadionów na Euro 2012 czy infrastruktury drogowej. Wiele z nich albo do dzisiaj nie otrzymało umówionego wynagrodzenia i dochodzi zapłaty w sądzie albo musiało iść na dalekie ustępstwa w celu polubownego wyegzekwowania choćby części należnej im kwoty. I nie mówimy tutaj o sytuacjach upadłości np. inwestora – takie przypadki to odrębny temat. Te bolączki dotyczą „standardowych” kontraktów budowlanych, za wykonanie których firmy budowlane nie otrzymują umówionego wynagrodzenia, mimo że inwestycja jest zrealizowana, a inwestor istnieje i jest wypłacalny.

  Czytaj dalej