23
  maj
  2019
  0

  Przeróbki i opracowania projektów architektonicznych

  Nasi klienci regularnie pytają nas, czy mogą swobodnie wprowadzać zmiany w projektach wykonanych przez inne podmioty, w tym np. przez podwykonawców. Odpowiedź na powyższe pytanie jest uzależniona od tego, czy zostały nabyte prawa zależne do projektu jako utworu. Zapraszam do lektury artykułu na temat przerabiania projektów i nabywania praw zależnych http://gjplegal.pl/blog/przerobki-i-opracowania-projektow-architektonicznych/

  15
  maj
  2019
  0

  Brak współdziałania zamawiającego z architektem

  W naszej praktyce często spotykamy się z problemem, iż zamawiający – z różnych przyczyn – uchyla się od współpracy z architektem. Nawet przy bardzo szczegółowo opisanym przedmiocie umowy w toku jej wykonywania niemal zawsze rodzą się kwestie wymagające uzgodnienia. Jakie uprawnienia przysługują architektowi w takich sytuacjach? Zapraszam do lektury http://gjplegal.pl/blog/brak-wspoldzialania-zamawiajacego-z-architektem/

  23
  kwi
  2019
  0

  Moment przejścia autorskich praw majątkowych do projektu

  Moment przejścia autorskich praw majątkowych do projektu architektonicznego jest kluczowym momentem w wielu inwestycjach. Od niego bowiem zależy bezpieczeństwo stron transakcji. Moment ten może być ukształtowany na kilka różnych sposobów – zawsze ma natomiast doniosłe konsekwencje praktyczne. Z naszej praktyki wynika, że w obrocie funkcjonują trzy podstawowe modele.

  Czytaj dalej

  16
  kwi
  2019
  0

  Podwykonawcy w biurach projektowych

  W ostatnim artykule pisaliśmy o różnicach pomiędzy definitywnym przeniesieniem praw do projektów a ich licencjonowaniem – w relacjach pomiędzy biurem projektowym a klientem. Niemniej jednak skuteczne przeniesienie praw autorskich ma istotne znaczenie nie tylko w aspekcie „zewnętrznym”, tj. wobec klientów, ale również, a może przede wszystkim – w aspekcie wewnętrznym, tj. w relacjach z pracownikami, współpracownikami i podwykonawcami.

  Czytaj dalej

  12
  kwi
  2019
  0

  Bezpośrednia odpowiedzialność inwestora względem podwykonawcy

  W dniu 21 marca 2019 roku Sąd Najwyższy wydał ciekawe orzeczenie dotyczące bezpośredniej odpowiedzialność inwestora robót budowlanych względem podwykonawcy (sygn. akt II CSK 61/18). W orzeczeniu tym SN rozważał przesłanki odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji, w której podwykonawca dostarczył na plac budowy materiały budowlane w celu ich wbudowania, do którego to wbudowania jednak nie doszło. SN uznał, że w takiej sytuacji takiemu podwykonawcy nie jest należna ochrona z art. 647¹ § 5 k.c.

  Czytaj dalej

  9
  kwi
  2019
  0

  Nabycie majątkowych praw autorskich do projektu

  Z naszego doświadczenia wynika, że ok. 80% umów zawieranych przez architektów-freelancerów nie zawiera jakichkolwiek postanowień dotyczących praw autorskich do realizowanych przez nich projektów. W umowach zawieranych przez biura projektowe lub duże spółki sytuacja jest znacznie lepsza, aczkolwiek nie idealna – w praktyce spotkaliśmy się z bardzo dużymi umowami na prace projektowe, na podstawie których np. inwestor nie nabywał skutecznie praw autorskich, mimo że był to jeden z jego podstawowych celów biznesowych. Czytaj dalej